ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหนองลาด กลุ่มโรงเรียนบ้านดุง 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
รายการหลัก
Coppyright © 2019 Bannonglad School, โรงเรียนบ้านหนองลาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
วิสัยทัศน์
          โรงเรียนบ้านหนองลาด จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นระเบียบวินัย ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ชุมชนมีส่วนร่วม ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
เพื่อจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ โรงเรียนมีพันธกิจที่ต้องดำเนินการดังนี้
1.
จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2.
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สนองความต้องการของผู้เรียน สภาพปัญหาในชุมชนและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2560
3.
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.
จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้วยวิธีการที่เหมาะสม
5.
วัดและประเมินผลการเยนรู้โดยพิจารณาจากพัฒนาการ ความประพฤติ การเรียน การร่วมกิจกรรม และสอบวัดความรู้
6.
ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพให้สามารถนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา และสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
7.
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาชาติ
8.
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีประสบการณ์ที่หลากหลาย พัฒนาบุคลิกภาพ ศักยภาพและสร้างจิตสำนึกที่ดี
9.
สร้างเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชน ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และเปิดโอกาส
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
10.
ใช้แหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
พันธกิจ
คำขวัญของโรงเรียน
เรียนเก่ง  เร่งงาน  ประสานสามัคคี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม
ปรัชญาประจำโรงเรียน
ปญฺญา นรานํ รตนํ   ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
มุกประดับ