ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหนองลาด กลุ่มโรงเรียนบ้านดุง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต
รายการหลัก
Coppyright © 2019 Bannonglad School, โรงเรียนบ้านหนองลาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
นายปัดถา จารุจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาด
นางมะลิจันทร์ หมั่นเรียน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางโกสุม ศรีสร้างคอม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายองอาจณรงค์ นามมนตรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิรฏาพร เค้ามูล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจินต์ตนา พลอาจ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธีธัช  ป้องปก
ครูชำนาญการ
นางสาวจารุวรรณ อุตอามาตย์
ครูชำนาญการ
นางมัธวรรณ์ ศรีสุขา
ครูชำนาญการ
นางสาวเสาวคนธ์ โกมาลย์
ครูชำนาญการ
นางสาวเสาวณีย์ แคว้นคอนฉิม
ครู คศ.
นายพงศธรณ์ คำทอง
ครู คศ.๑
นางสาวสิรินลักษณ์ พรมโสภา
ครู คศ.๑
นางสาวกันต์กมล เหิมสารจอด
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวบุหงา แก้วปัตถา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสมพงษ์ กับบุญ
ช่างไฟฟ้า
ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองลาด
นายทองพูน  บุญทวี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายจตุรัส วัฒนะวงษ์พยัคฆ์
ครูผู้ช่วย