ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหนองลาด กลุ่มโรงเรียนบ้านดุง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต
รายการหลัก
Coppyright © 2019 Bannonglad School, โรงเรียนบ้านหนองลาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ประวัติโรงเรียนบ้านหนองลาด
โรงเรียนบ้านหนองลาด เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2502 โดยสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวชั่วคราว แบบ ป.1 ขนาด 8x24 เมตร โดยมี นายบุญมา อุดมกอง เป็นครูใหญ่ เปิดสอนระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.4) และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้โรงเรียนบ้านหนองลาด เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองลาดเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง มีพื้นที่ทั้งหมด 33 ไร่ 2 งาน และให้บริการรับนักเรียนจากเขตบริการของโรงเรียน 4 หมู่บ้าน คือ
1. บ้านหนองลาด หมู่ที่ 4 ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
2. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
3. บ้านเทพเทวี หมู่ที่ 8 ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
4. บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย หมู่ที่ 3 ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
นอกจากนี้ โรงเรียนบ้านหนองลาด ยังขยายเขตบริการของโรงเรียนไปยังโรงเรียนต่างๆ ในตำบลถ่อนนาลับ ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาอีกด้วย
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองลาด มีนายสุรสิทธิ์ อิศดง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ประกอบด้วย ข้าราชการครู จำนวน 18 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 คน และช่างไม้ชั้น 4  จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน